Voorwerp 
Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker (zij het bezoeker, zij het adverteerder) van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.
Bouwbedrijf Blondeel behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

Aansprakelijkheid
Bouwbedrijf Blondeel  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Bouwbedrijf Blondeel zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders).
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Bouwbedrijf Blondeel is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
Bouwbedrijf Blondeel biedt de website www.bouwbedrijfblondeel.be uitdrukkelijk aan “zoals ze is”. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Bouwbedrijf Blondeel kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem.
Bouwbedrijf Blondeel is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Bouwbedrijf Blondeel oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze sites betekent niet dat Bouwbedrijf Blondeel de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Bouwbedrijf Blondeel en de eigenaars van deze sites.
De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Bouwbedrijf Blondeel behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,…) eigendom zijn en blijven van Bouwbedrijf Blondeel. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Blondeel. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Bouwbedrijf Blondeel verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Bouwbedrijf Blondeel gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Bouwbedrijf Blondeel verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Bouwbedrijf Blondeel verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. Bouwbedrijf Blondeel maakt geen gebruik van zogenaamde ‘cookies’.

Wijzigingen aan de Bouwbedrijf Blondeel Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de bouwbedrijfblondeel.be.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Bouwbedrijf Blondeel is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgen worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd.